Quy tắc ứng xử

Những nguyên tắc này có tầm quan trọng tối đa đối với việc bảo vệ sứ mệnh, danh tiếng và địa vị của Diễn đàn.
Chúng ta phải cùng nhau
- Áp dụng các nguyên tắc này trong mọi việc chúng tôi làm
- Nâng cao nhiệm vụ Diễn đàn trong bất kỳ sáng kiến nào chúng tôi tham gia
- Bảo vệ danh tiếng của Diễn đàn và của Thành viên Diễn đàn, Đối tác và cử tri của Diễn đàn (Thành viên Diễn đàn)