Nhiệm vụ của Diễn đàn Đối thoại kinh tế Việt Nam

Nhiệm vụ của Diễn đàn Đối thoại kinh tế Việt Nam

Diễn đàn thu hút các nhà lãnh đạo chính trị, kinh doanh, văn hóa và các nhà lãnh đạo khác của xã hội để định hình các chương trình nghị sự về kinh tế Việt Nam, khối – khu vực kinh tế đối tác hoặc tác động trực tiếp tới kinh tế Việt Nam.
Thành lập năm 2019, có trụ sở tại Hà Nội – Việt Nam, diễn đàn là một tổ chức phi lợi nhuận, có tính độc lập, công khai, minh bạch và không chịu sự ràng buộc bởi bất kì lợi ích đặc biệt nào. Các hoạt động của diễn đàn hướng tới sự phát triển tích cực cho các thành phần kinh tế trong nước và sự phát triển của kinh tế Việt Nam nói chung. Dựa trên lý thuyết các bên liên quan, theo đó khẳng định một tổ chức phải có trách nhiệm với mọi thành phần xã hội, tổ chức của diễn đàn là sự kết hợp và cân bằng của nhiều mô hình tổ chức khác nhau, từ lĩnh vực công tới mô hình tư nhân, tổ chức nghiên cứu khoa học và tổ chức quốc tế.


Chúng tôi tin sự tiến bộ sẽ đến khi tập hợp được mọi người từ mọi tầng lớp, những người có động lực và ảnh hưởng để tạo ra sự tích cực.