Quy định nhận diện thương hiệu VED Forum

Quy định nhận diện thương hiệu VED Forum

Logo chương trình được lấy ý tưởng từ bán khung đỡ quả địa cầu làm bệ đỡ phóng thẳng góc nghiêng 45 độ cho nền kinh tế Việt Nam. 

Mọi nhận diện của Diễn đàn Đối thoại Kinh tế Việt Nam đều thống nhất mẫu logo nhận diện này. Màu sắc xanh và nâu kết hợp của logo phản ánh hoạt động của Diễn đàn vì một Việt Nam hùng cường.

Trong màu sắc của VED Forum không được sử dụng thay thế một hệ màu nào khác cho 3 màu xanh dương, xám và màu trắng của biểu tượng.