Vì sao Diễn đàn Đối thoại kinh tế Việt Nam có vai trò quan trọng?

Vì sao Diễn đàn Đối thoại kinh tế Việt Nam có vai trò quan trọng?

Sự phức tạp trong quan hệ giữa quản lý vĩ mô và các lợi ích nhóm xã hội khác nhau đang trở thành gánh nặng cho sự phát triển kinh tế của quốc gia, khu vực và toàn cầu.
Xu hướng dịch chuyển ngày càng thiếu cân bằng trong cạnh tranh địa kinh tế mới, chủ nghĩa khu vực và sự xuất hiện của các tác nhân mới.
Trong khi đó, các thay đổi về công nghệ, sự tiến bộ của khoa học từ rô bốt tới di truyền đến truyền thông và khoa học xã hội đã và đang ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế, làm thay đổi bản chất của thế giới đang toàn cầu hóa hết sức mạnh mẽ của chúng ta.
Kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập nên phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi sự đoàn kết, đồng tâm của tất cả các thành phần xã hội, Đàng và Nhà Nước.


Mỗi một yếu tố hay sự kết hợp của tất cả các yếu tố nêu trên đang đòi hỏi một cơ chế có thể tạo sự tin tưởng, khả năng thích ứng mềm dẻo, tinh thần tích cực vì sự phát triển của kinh tế Việt Nam để có thể tập hợp, đoàn kết và đồng tâm những con người có sức mạnh tri thức, tài chính, năng lực quản trị… để có thể thay đổi, đạt sự thấu hiểu và đồng cảm, để đưa tới sự đồng thuận và thúc đẩy hành động tích cực hướng tới sự phát triển chung của Việt Nam.
Là một tổ chức hợp tác phi lợi ích thương mại, Diễn đàn Đối thoại kinh tế Việt Nam cung cấp nền tảng tương tác, trao đổi, đối thoại và hợp tác giữa các cá nhân từ nhà khoa học tới nhà quản lý đến nhà quản trị doanh nghiệp, giữa các thành phần kinh tế trong nước cũng như các đối tác liên quan hay đối tác trực tiếp có quan hệ lợi ích đối với sự phát triển của kinh tế Việt Nam.